PYETËSOR

qsal

 

PYETËSOR PËR NDËRMARRJET SOCIALE/BIZNESIN SOCIAL

PYETËSOR PËR ORGANIZATAT

Ky pyetësor u drejtohet atyre organizatave të shoqërisë civile ose biznesit, të cilat e njohin veten si ndërmarrje sociale/biznes social, sipas ose pavarësisht ligjit 65/2016.
“Misioni” i sipërmarrjes sociale në këtë pyetësor pasqyron përkufizimin e ndërmarrjes sociale sipas dokumentit Social Business Initiative COM(2011) 682.
Qëllimi është përditësimi i të dhënave dhe identifikimi i “modelit” shqiptar të sipërmarrjes sociale.

FORMA JURIDIKE E NDËRMARRJES SOCIALE

 Shoqatë (veprimtari ekonomike)
 Fondacion (veprimtari ekonomike)
 Qendër (veprimtari ekonomike)
 SH.B.R.
 SH.B.B.
 SH.P.K.
 SH.K.K.
 Person fizik
 Tjetër (specifico) ……………………………………….

MISIONI

 Ofrimi i shërbimeve sociale dhe të mirave materiale (Realizon në mënyrë të qëndrueshme një veprimtari ekonomike, me qëllim prodhimin ose shkëmbimin e të mirave materiale dhe/ose të shërbimeve sociale dhe në favor të interesit të përgjithshëm kolektiv).

 Integrimi social dhe integrimi në punë (Një nga objektivat është integrimi social dhe integrimi në punë i personave të dizavantazhuar dhe që rrezikojnë të jenë të mënjanuar apo të përjashtuar).

Tjetër (specifico)…………………..

TIPOLOGJIA E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE TË MIRAVE MATERIALE TË OFRUARA

 Shërbime sociale
 Shërbime shëndetësore
 Shërbime arsimore plotësuese
 Shërbime edukuese për fëmijët
 Shërbime të animimit social dhe komunitar
 Shërbime për ripërftimin shkollor me qëllim parandalimin e braktisjes së shkollës dhe riintegrimin shkollor të të miturve të disavantazhuar
 Formim profesional
 Kurse specializimi
 Shërbime për mbrojtjen dhe promovimin e mjedisit
 Shërbime për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore
 Veprimtari dhe shërbime kulturore
 Shërbime për promovimin dhe zhvillimin e turizmit të përgjegjshëm dhe të qendrueshëm
 Shërbime për ripërftimin dhe riintegrimin e viktimave të trafikimit, të shfrytëzimit dhe të dhunës në familje
 Tjetër (Specifiko) ……………………………………………………………………………………….

PËRFITUESIT E SHËRBIMEVE

 Të mitur 0 – 14 vjeç
 Nxënës me prapambetje shkollore apo probleme të nxënies
 Nxënës që kanë braktisur shkollën apo rrezikojnë ta braktisin
 Të mitur pa përkujdesje prindërore
 Të rinj të cilët kanë ndërprerë studimet pas përfundimit të arsimit të detyrueshëm dhe     nuk kanë asnjë specializim
 Të moshuar
 Të sëmurë me HIV/SIDA
 Përdorues ose ish përdorues të substancave psikotrope
 Të sëmurë terminalë
 Gra dhe/ose të mitur, viktima të shfrytëzimit, dhunës dhe trafikimit
 Persona me aftësi të kufizuara
 Pakica etnike
 Persona të komunitetit rom
 Persona të komunitetit egjiptian
 Persona që kanë përfunduar vuajtjen e dënimit me heqje lirie apo me dënim alternativ
 Migrantë të zhvendosur brenda vendit
 Emigrantë të kthyer nga jashtë vendit
 Tjetër (Specifiko) ………………………………………

TË MIRA DHE SHËRBIME ME NATYRË JOSOCIALE

 Shërbime postare
 Shërbime transporti (persona dhe/ose mallra)
 Shërbime mekanike, elektronike, informatike
 Shërbime pastrimi dhe lavanderie
 Mbledhje, riciklim dhe/ose përpunim i mbetjeve urbane
 Shërbime të vogla në fushën e ndërtimit, meremetimit, impianteve
 Punime dore dhe/ose artizanat
 Shërbime mense, restorant, katering
 Mbledhje dhe përpunim i produkteve bujqësore dhe/ose blegtorale
 Mbledhje dhe përpunim i bimëve aromatike dhe/ose medicinale
 Shërbime legale, kontabiliteti, përkthimi
 Mikrofinancim dhe/ose mikrokredi
 Shërbime në fushën e telekomunikacionit, radios, TV, medias së shkruar
 Shërbime në fushën e publikimit, shpërndarjes dhe shitjes së librit
 Shërbime në fushën e energjisë së rinovueshme ose jo
 Shërbime turistike
 Veprimtari prodhuese
 Veprimtari tregtare
 Vepritari bujqësore
 Veprimtari artizanale
 Veprimtari industriale
 Tjetër (Specifiko)………………………………………………………………

KONTRIBUT I PËRFTUESVE TË SHËRBIMEVE SOCIALE TË OFRUARA

 Para
 Transport me mjete vetjake pa shpërblim
 Vënë në dispozicion mjete apo materiale pa shpërblim
 Vënë në dispozicion toka apo mjedise pa shpërblim
 Vënë në dispozicion aftësitë apo kompetencat e tyre praktike dhe/ose profesionale             vullnetarisht, pa shpërblim
 Tjetër (Specifiko) …………………………………………

FONDE START UP

Organizata
Qeveria
Ortakët
Tjetër (specifico) ……………………………………….

KAPITALI I SHOQËRISË

Organizata
Qeveria
Ortakët
Tjetër (specifico) ……………………………….

PËRDORIMI I FITIMIT TË GJENERUAR

 Riinvestohet në të njëjtën veprimtari për zgjerimin dhe përmirësimin e saj
 Përdoret nga organizata për realizimin e objektivave të tjerë socialë ose më gjerë
 Përdoret si fond emergjence
 Vihet në dispozicion të organizatave të tjera në formën e grantit për realizimin e                 projekteve sociale
 Iu shpërndahet ortakëve/anëtarëve në formën e dividendit

NËSE NGA VEPRIMTARIA EKONOMIKE REZULTON NJË DEFICIT, ME Ç’KONTRIBUT MBULOHET?

 Nga donatorët e jashtëm
 Nga fondet e vetë organizatës
 Nuk mbulohet

INTEGRIMI SOCIAL DHE INTEGRIMI NË PUNË

KATEGORITË E PERSONAVE ME DIZAVANTAZHE

Të rinj/të reja nën moshën 25 vjeç me arsim të lartë, të punësuar për herë të parë
Migrantë të ardhur nga vise të tjera të vendit
Emigrantë të rikthyer në Shqipëri
Pakica etnike
Gra që jetojnë më vete dhe kanë në ngarkim një apo më shumë fëmijë
Gra që janë kthyer në tregun e punës pasi kanë përmbushur detyrimin e përkujdesit          dhe rritjes së fëmijëve
Të rinj/të reja deri në 29 vjeç që kanë braktisur arsimin e detyrueshëm pa u diplomuar
Persona mbi 50 vjeç
Vartës apo ish vartës nga substanca psikotrope dhe alkooli
Persona që kanë përfunduar vuajtjen e dënimit me heqje lirie, me dënim alternativ apo    çdo lloj dënimi tjetër penal
Invalidë
Persona me aftësi të kufizuara mendore, fizike apo psikike
Të rinj në moshë pune që ndiqen nga shërbimet sociale apo institucionet e përkujdesit      shoqëror
Gra viktima të trafikimit, të shfrytëzimit dhe të dhunës në familje
Tjetër (Specifiko) ………………………………………………

REGJIMI FISKAL

Organizatë Jo Fitimprurëse
Person fizik
Sh.P.K.

PËRJASHTIM NGA TAKSAT DHE TARIFAT DOGANORE                     PO  JO 

PJESËMARRJE NË TENDERA PUBLIKË                                                    PO  JO 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s