Gjatë Dialogut 2, sipërmarrësit socialë diskutuan me një përfaqësues të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe anëtarë të Këshillit të Shoqërisë Civile. Rezultati ishte nevoja për hartimin e një propozimi, së bashku me specialistët, rreth problematikës së përkufizimit të Ndërmarrjeve Sociale, që sipërmarrësit socialë gjejnë në Ligjin 65.

Gjatë Dialogut 3 u shqyrtuan studimet specifike bashkëkohore mbi sipërmarrjet sociale në Shqipëri. Këto u krahasuan me një rast studimi i cili u konsiderua i përshtatshëm për Ligjin 65 “Për Ndërmarrjet Sociale”.