SIPËRMARRËSIT SOCIALË

 

mostra

al

2017 | NJË STATUT EUROPIAN PËR SIPËRMARRJET SOCIALE DHE TË BAZUARA NË SOLIDARITET | STUDIM PËR KOMITETIN KRYESOR

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583123/IPOL_STU(2017)583123_EN.pdf

2016| SFIDAT DHE MUNDËSITË PËR PUNËSIM TË GRUPEVE TË MARGJINALIZUARA, NGA SIPËRMARRJET SOCIALE

http://partnersalbania.org/publication/challenges-and-opportunities-for-employment-of-marginalized-groups-by-social-enterprises/

2016| AKTIVITETI FILANTROPIK I SIPËRMARRJEVE NË SHQIPËRI, ANKETA E DYTË

http://partnersalbania.org/publication/challenges-and-opportunities-for-employment-of-marginalized-groups-by-social-enterprises/

2013| RAPORT KËRKIMOR| EKONOMIA SOCIALE NË SHQIPËRI – NJË STUDIM MBI SIPËRMARRJET SOCIALE

http://www.tacso.org/doc/TACSO%20Albania%20Office_Research%20Report%20on%20SEs.pdf